Det er ikke mulig å klage på resultatet på delprøvene i lese- og lytteforståelse eller på prøven i muntlig kommunikasjon. Det er kun mulig å klage på resultatet på delprøven i skriftlig framstilling. Klagefristen er tre uker etter prøvebeviset skal være mottatt.


Klagebehandlingen kan føre til at vurderingen blir stående eller at den blir endret til et dårligere eller et bedre resultat. Avgjørelsen er endelig. Klagesensuren er klar tre uker etter klagefristen.


Skjema for å klage på resultat


Du kan sende skriftlig klage på resultat per post hvis klagen inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger. Send klagen til:

Kompetanse Norge

Rådhusgaten 2

5014 BergenKlage på formelle feil ved gjennomføring av prøve

Dersom det skjer noen tekniske feil som påvirker prøven lokalt eller sentralt, kan kandidaten klage på formelle feil ved gjennomføring. Klagen kan framsettes muntlig eller skriftlig på stedet, og må framsettes senest tre uker etter prøveavviklingen. Kandidaten kan ikke framsette klage etter at de har fått informasjon om resultat på prøven. 


Dersom klager får medhold av prøvestedet, blir prøveresultatet annullert, og prøvestedet kan tilby kandidaten ny prøve i samme prøveperiode eller ved neste prøvegjennomføring.